പദ്ധതി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ഇന്‍ഡെല്‍മണി വായ്പാ സഹകരണത്തിന്റെ പൈലറ്റ് പ്രൊജക്ട് സെപ്തംബറില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.